PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 18 August 2022
Publikácie
 • Gróf, V. , Blanár, J. (1992): Kontrolné merania v geotechnike. Medzinárodná. konferencia Podzemné stavby, Bratislava
 • Gróf, V. (1993): Analýza napúčavosti ílov pre potreby tunelového staviteľstva. 9. vedecká konferencia VŠDS, Žilina
 • Gróf, V. (1994): Realizácia tunelov v napúčavom horninovom prostredí. Tunel, 2, 11-14, Praha
 • Gróf, V.  (1994): Sanácia tunelov v objemovo nestálych horninách. Medzinárodná. konferencia Podzemné stavby ´94, Praha
 • Nüesch R., Gróf V. (1995): Der potenzielle Einsatz von slowakischen Rohbentoniten im Deponiebau. Konferencia Geotechnické problémy životného prostredia, Bratislava
 • Slivovský, M., Drusa, M., Gróf, V., Amann, P., Bucher, F. (1996): Geotechnické hodnotenie pliocénnych ílov v podloží železničnej trate Zlaté MoravceLužianky. 2. Geotechnická konferencia, Bratislava
 • Baslík, R., Gróf, V. (1996): Použitie Eurocode 7 pri výstavbe diaľnic. Medzinárodná konferencia Diaľnica ´96, Bratislava.
 • Gróf, V. (1996): Niektoré aspekty použitia bentonitov pre utesnenie odpadov v podzemí. Konferencia Geotechnika, Ostrava
 • Gróf, V. (1996): Automatizovaný geotechnický monitoring. Konferencia Geotechnika, Ostrava
 • Gróf,V. (1997): Vlastnosti napúčavého horninového prostredia v interakcii s podzemnými a geoenvironmentálnymi konštrukciami. Doktorandská dizertačná práca, Žilinská univerzita, Žilina.
 • Gróf, V. (1998): Zásady použitia pozorovacej metódy výstavby pri návrhu a realizácii geotechnických objektov diaľnic a ciest. Medzinárodná konferencia Diaľnica ´98, Bratislava.
 • Gróf, V. (1998): Geotechnický monitoring tunelov v tlačivých a napúčavých horninách. Sympózium podzemných objektov Tunely ´98,  Žilina
 • Gróf, V., Lukáč, Š., Žák, M.. (1998): Applikation of Measuring System Geomonitor for Measurement of Vertical Displacementes of Constructions. Medzinárodná  konferencia inž. geodézie INGEO ´98,  Bratislava
 • Gróf, V., Poláček, M., Turovský, F. (1998): Príklady aplikácie geotechnického monitoringu na významných stavbách v SR. Medzinárodná vedecká konferencia, 60.výročie SvF STU, Bratislava
 • Gróf, V. (1999): Súčasné trendy vývoja prístrojovej techniky pre geotechnický monitoring. Konferencia „Bezpečnosť priehrad“, Bratislava.
 • Gróf, V. (1999): Geodetické metódy monitoringu výstavby vybraných geotechnických objektov. VII. medzinárodná konferencia „Geodézia a kartografia v doprave“, Banská Štiavnica
 • Gróf,V. (1999): Bodové meranie tlakového potenciálu podzemnej vody otvorenými a uzavretými piezometrami. 4. Geotechnická  konferencia, Bratislava
 • Gróf,V., Poláček,M. (1999): Meranie napätí v konštrukciách geotechnických objektov. 4.Geotechnická konferencia, Bratislava
 • Vrábel, B., Gróf,V., Turovský,F. (1999): Použitie observačnej metódy pri výstavbe polyfunkčného objektu na Mariánskom námestí v Žiline. 4. Geotechnická  konferencia, Bratislava
 • Vrábel, B., Gróf,V. (1999): Sanácia havárie násypu železničnej trate Bratislava-Kúty-štátna hranica ČR v Devínskej Novej Vsi. 27.konferencia Zakládání staveb, Brno
 • Gróf,V., Kubík,B. (2000): Trojročné skúsenosti z prevádzky automatizovaného systému monitoringu na plavebných komorách VD Gabčíkovo. Seminár Meranie, vyhodnotenie a posunov na vodohospodárskych dielach 2000, Gabčíkovo.
 • Gróf, V. (2000): Význam merania expanzie a extrúzie horninového masívu v podzemnom staviteľstve. Konferencia Geotechnika 2000, Podbanské.
 • Hulla, J., Gróf,V. (2000): Uplatnenie inklinometrie a deformetrie pri riešení aktuálnych geotechnických problémov. Seminár Polní geotechnické metódy 2000, Ústí nad Labem.
 • Gróf, V. (2000): Progresívne metódy geotechnického  monitoringu vodných diel, Přehradní dny 2000, Karlovy Vary.
 • Gróf, V. (2000): Využitie geodetických robotov v geotechnike. Slovenský geodet a kartograf, 4/2000. Bratislava.
 • Slivovský, M., Bitterer, L., Gróf, V. (2001): Geotechnický monitoring vystužených násypov na mäkkých podložiach. Seminár Geotextílie v dopravnom staviteľstve, Žilina.
 • Gróf, V. (2001): Kontinuálny monitoring výškových posunov stavebných objektov. ASB (Architektúra, stavebníctvo, bývanie) č.2, Bratislava.
 • Gróf, V., Poláček, M., Debrecký, E., Kožár, J. (2001): Povrchové a podpovrchové meranie deformácii v rámci geotechnického monitoringu pri výstavbe diaľničných tunelov. Konferencia Podzemné stavebníctvo, Bojnice.
 • Gróf, V., Závacký, J. (2001): Automatizovaný monitoring porušeného CO krytu pod administratívnou budovou LR Crystal Lednické Rovne. Konferencia Zakladanie stavieb 2001, Stará Lesná.
 • Gróf, V. (2001): Progresívne metódy merania deformácii v rámci stavebnogeotechnického monitoringu. Stavebnícka ročenka 2002, Jaga, Bratislava.
 • Lukáč, Š., Kožár, J., Gróf, V. (2001): Pomiary przemieszczen objektów zapory Gabčíkovo klasycznymi metodami geodezyjnymi oraz technika GPS. In: Problemy automatyzacji w geodezji inžynieryjnej. Poland, PAN – SGI.
 • Gróf, V. (2002): Monitoring geotechniczny przy budowie tuneli drogowych na Slowacji. Budownictwo gornicze i tunelowe 2/2002 (str.37-45). Katowice, Polská republika.
 • Gróf, V. (2002): Skúsenosti s realizáciou geotechnického monitoringu na stavbách v Slovenskej republike. Geotechnika 4/2002, Čeněk a Ježek, Praha.
 • Gróf, V. (2002): Geotechnický monitoring výstavby podzemných objektov. ASB 1/2003, Jaga, Bratislava.
 • Gróf, V., Šúň, M. (2003): Aplikácie geotechnického monitoringu v rizikovom manažmente. Konferencia Nové metódy v geotechnickom inžinierstve, Bratislava.
 • Vrábel, B., Gróf, V. (2003): Využitie a inovácia metód paženia stavebných jám. Konferencia Nové metódy v geotechnickom inžinierstve, Bratislava.
 • Gróf, V. (2004): Geotechnický monitoring v rizikovom manažmente. ASB 1/2004, Jagagroup, Bratislava.
 • Gróf, V., Šíma, J., Pisca, P. (2004): Automatizovaný monitoring zvislých posunov stavieb. Konferencia Geotechnika 2004, Štrbské Pleso.
 • Lukáč, Š., Kožár, J., Balgová, Z., Gróf, V. (2004): Meranie, monitorovanie a vyhodnotenie deformácii vodného diala Gabčíkovo. Geotechnické informační dny, SZB, Brno.
 • Hulla, J., Gróf, V., Vrábel, B. (2005): Deformácie pažiacich a tesniacich konštrukcií v hlbokých stavebných jamách. Konferencia Geotechnické problémy v urbanizovanom prostredí, Bratislava.
 • Gróf,V., Poláček,M. (2005): Progresívne meracie systémy monitoringu podzemnej vody. Konferencia 30.výročie činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu, Bratislava.
 • Matys, M., Gróf, V.  (2005): Meranie pórových tlakov. 25.medzinárodný seminár Polní geotechnické metódy 2005. Ústí nad Labem.
 • Gróf, V., Šúň, M. (2005): Manažment geotechnických rizík. Stavebnícka ročenka 2006, Jaga, Bratislava.
 • Gróf, V. (2006): Geotechnický monitoring inžinierskych sieti pri budovaní podzemných stavieb. Konferencia Podzemné stavebníctvo, Bojnice.
 • Gróf, V. (2006): Vibračné snímače a skúsenosti s ich použitím v praxi. Stavebnícka ročenka 2007, Jaga, Bratislava.
 • Hulla,J., Gróf, V., Hummel, J. (2006):Geotechnický monitoring na niektorých stavbách. Konferencia Geotechnika 2004, Štrbské Pleso.
 • Hulla,J., Gróf, V., Hudák, J. (2006): Optimalizované základy vysokých budov na stlačiteľnom podloží. 34.konferencia Zakládání staveb, Brno.
 • Gróf, V. (2006): Automatizované technológie merania a skúsenosti s ich využitím v praxi. Geotechnické informační dny, SZB,Brno.
 • Gróf, V. (2006): Meranie expanzie a kompresie základovej pôdy. Konferencia Zakladanie stavieb 2001, Stará Lesná.
 • Gróf, V. (2006): Expanze versus komprese materiálu v geotechnice. Stavební ročenka 2007, Jaga, Bratislava.
 • Gróf, V. (2007): Prístroje na geotechnický monitoring pri výstavbe v hustej zástavbe. Stavebné materiály 1-2, Jaga, Bratislava.
 • Hulla, J., Gróf V. (2008): Deformačná zóna v podloží plošných a hĺbkových základov. Časopis Inžinierske stavby 1/2008, Jaga, Bratislava.
 • Hulla,J., Gróf, (2008): Deformačná zóna v podloží s hĺbkovými základmi. Konferencia Geotechnika 2008, Podbanské.
 • Gróf, V. (2008): Metódy merania pórových tlakov vody. Konferencia Geológia a životné prostredie Bratislava.
 • Vlčko, J., Greif, V., Gróf, V., Jezný, M., Petro, L., Brcek, M. (2008): Rock displacement and thermal expansion study at historic heritage sites in Slovakia. Journal Environmental Geology, Springer.
 • Gróf, V., Valter, M. (2009): Inštrumentácia piezometrických vrtov bez pieskového obsypu. SILNICE ŽELEZNICE 1/2009, Konstrukce Media Ostrava.
 • Hulla,J., Gróf, V. (2009): Monitoring stavebných jám a sadania vysokých budov. Konferencia Geotechnický monitoring 2009, Bratislava.
 • Gróf, V., Turovský, F. (2009): Monitoring geotechnických objektov pri výstavbe rýchlostných komunikácií R1, R2, R3 a R5. Konferencia Geotechnický monitoring 2009, Bratislava.
 • Kopecký, M., Gróf, V., Ondrášik, M, Hric, S. (2009): Monitoring zosuvných svahov pod odpočívadlom pre D1 v Považskej Bystrici. Konferencia Geotechnický monitoring 2009, Bratislava.
 • Gróf, V., Hájek, Z., Haruštiak, J. (2009): Online geotechnický monitoring plavebných komôr VD Gabčíkovo. Konferencia Geotechnický monitoring 2009, Bratislava.
 • Stolz, M., Gróf, V. (2009): Razenie tunelov v tlačivých a napúčavých horninách s využitím vysoko deformovateľných betónových prvkovČasopis Inžinierske stavby 3/2009, Jaga,Bratislava.
 • Thut, A., Gróf, V. (2010): Geotechnical and Hydrogeological Measurements, Safety and Risk in Slovakia and Switzerland. 4.Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava, Slovak Republic, June 2-4, 2010.
 • Hulla, J, Gróf, V., Slávik, I., Galliková,Z. (2010): Soil Stiffness and Settlement of High-rise Building. 4.Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Bratislava, Slovak Republic, June 2-4, 2010.
 • Thut, A., Gróf, V. (2010): Úlohy geotechnického monitoringu vo Švajčiarskuna Slovensku. Časopis Inžinierske stavby 6/2010. Jaga, Bratislava.
 • Ondrejka, P., Wagner, P., Gróf, V. (2011): Využitie stacionárneho inklinometra na tvorbu systémov včasného varovania na zosuvoch. Časopis Geotechnika 1-2/2011, Čeněk a Ježek, Praha.
 • Gróf, V. (2011): Geotechnické kontrolné merania portálových oblastiach tunelov. Časopis Inžinierske stavby, Jaga, Bratislava.
 • Gróf, V.(2014): Niektoré odporúčania pre plánovanie a realizáciu geotechnického monitoringu v zosuvných územiach. SILNICE ŽELEZNICE 4/2014, Konstrukce Media Ostrava.
 • Gróf, V.(2018): Aplikácie hydrostatických meracích systémov pri geotechnickom monitoringu stavieb.  SILNICE ŽELEZNICE 4/2018, Konstrukce Media Ostrava.