PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Štvrtok, 18 August 2022
Meranie posuvným deformetrom

Účel: Posuvným deformetrom možno monitorovať axiálne deformácie (skrátenia príp. predĺženia) pozdĺž meranej priamky, ktorú predstavuje špeciálne vystrojený zvislý vrt v horninovom prostredí. Samotný merací prístroj je prenosná sonda a merania majú etapový charakter. Najčastejšími aplikáciami je monitoring vodohospodárskych stavieb, tunelových stavieb a problematika zakladania stavieb (odpruženie/dekonsolidácia a stláčanie základovej pôdy v hlbokých stavebných jamách).

Popis systému: Deformetrický merací systém pozostáva z meracej rúry, sondy, nosného napájacieho kábla, ovládacieho sútyčia, vodiacej lišty, odčítacej jednotky a ciachovacieho zariadenia. Meracia rúra je zostavená z deformetrických umelohmotných výpažníc navzájom pospájaných v jednometrových vzdialenostiach teleskopickými meracími spojkami. Priestor medzi meracou rúrou a stenou vrtu je vyplnený bentonitovo-cementovou suspenziou, ktorej receptúra zodpovedá deformačným vlastnostiam horninového prostredia. Prenosná meracia sonda sa postupne zasúva do vrtu, čo umožňujú vybratia v meracích značkách. V každom meracom intervale (1m) sa sonda pootočí pomocou ovládacieho sútyčia o 45° a napnutím medzi dve susediace značky sa zmerajú ich vzájomné vzdialenosti. Signál z vysokocitlivého snímača sa prenáša káblom a digitálne registruje.

V prípade potreby trojvektorových meraní je možné vrt vystrojiť kombinovanými inklinometricko-deformetrickými profilmi a merania realizovať v jednej etape súčasne inklinometrom aj posuvným deformetrom.

Technické údaje: 

Meracia základňa:

Rozsah merania:

Pracovná teplota:

1000mm

± 50 mm / rozlíšenie 0,01 mm na 1000 mm

-20°C až 50°C  

 

Posuvný deformeter - sondaDetail sondy posuvného deformetraposuvny_deform_profil_thumbMerací profil pre posuvný deformeterAplikácia posuvného deformetraAplikácia posuvného deformetra