PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Sobota, 23 Október 2021
Meranie horizontálnym inklinometrom

Účel: Horizontálny inklinometer slúži na meranie podpovrchových vertikálnych deformácií v horizontálne zabudovaných meracích rúrach s cieľom zistiť sadanie stavebných objektov. Najčastejšie aplikácie násypy dopravných stavieb, sypané priehrady, skládky a inžinierske siete (potrubia).

Popis systému: Inklinometrický systém pre meranie v horizontálnom smere pozostáva z inklinometrických meracích rúr a samotného meracieho prístroja, ktorý sa skladá zo sondy dĺžky 0,5 alebo 1,0m, bubna s meracím káblom, hliníkového vodiaceho sútyčia a odčítacej jednotky. Inklinometrické výpažnice  z PVC priemeru 70mm vybavené pozdĺžnymi drážkami v dvoch na seba kolmých smeroch a zabezpečujú orientáciu sondy v predurčenom smere. Ukladajú sa do pieskového obsypu a voči pootočeniu sa zabezpečujú oceľovými platňami rozmerov 30x30cm. Drážky vodiacich výpažníc sa orientujú v zvislom smere. Pohyblivá sonda je vybavená snímačom náklonu, z oboch strán sondy je konektor, aby bolo možné merať v dvoch polohách a tým vylúčiť chybu z pootočenia sondy. Meranie sa vykonáva zväčša v intervaloch 1,0m, v každom hĺbkovom intervale sa odčíta náklon, ktorý je konvertovaný na posun. Porovnávaním jednotlivých etapových meraní so základným meraním sa získava priebeh prírastkov zvislých deformácií. Začiatok meracieho profilu je potrebné geodeticky vztiahnuť na absolútnu výšku.

 

Technické údaje

Meracia základňa:

Rozsah merania:

Rozlíšenie: 

Pracovná teplota:

500 / 1000 mm

±45°

0,02 mm / 500 mm

-5°C až 60°C

hor_inklinometer_sondaDetail sondy horizontálneho inklinometrahor_inklinometer_profilMerací profil pre horizontálny inklinometerVedenie sondy v meracom profileVedenie sondy v meracom profile