PRECISION GEOTECHNICAL MONITORING

English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
Nedeľa, 22 September 2019
Meranie vertikálnym inklinometrom

Účel: Digitálny inklinometer je vysoko presný prístroj pre meranie podpovrchových posunov alebo deformácií prostredníctvom merania uhlov vo vodiacej rúre. Vertikálny inklinometer, ktorým je možné zachytiť vodorovné posuny, sa najčastejšie aplikuje pri monitorovaní bočných pohybov v násypoch, zosuvných územiach, zemných priehradách, oporných múrov, pilierov, pažiacich stien stavebných jám a deformácií v dôsledku výstavby podzemných stavieb. Vlastná meracia sonda je prenosná a merania majú etapový charakter.

Popis systému: Inklinometrický systém pozostáva z inklinometrických výpažníc, sondy, ovládacieho kábla a odčítacej jednotky. Inklinometrické výpažnice  z PVC  ( =67 mm )  vybavené  pozdĺžnymi drážkami v dvoch na seba kolmých smeroch a zabezpečujú orientáciu sondy v predurčenom smere. Zabudovávajú sa v smere blízkom k vertikále priamo v konštrukčnom prvku alebo vo vrte (priestor medzi výpažnicou a stenou vrtu sa v tomto prípade vyplní BC-zálievkou). Výhodné je drážky vodiacich výpažníc orientovať v smere predpokladaných posunov. Pohyblivá sonda obsahuje dva citlivé servomechanické merače zrýchlenia, ktorých osi vzájomne otočené o 90°. Počas merania je sonda vedená v drážkach výpažnice pomocou štyroch vodiacich kolies, pričom je ťahaná zdola nahor v intervaloch 0,5m  pomocou spojovacieho kábla. V každom hĺbkovom intervale sa odčíta úklon, ktorý je následne konvertovaný na posun. Porovnávaním jednotlivých etapových meraní so základným meraním sa získava diferenciálny a integrálny priebeh vodorovných deformácii.

Technické údaje

Meracia základňa:

Rozsah merania:

Rozlíšenie:

Pracovná teplota:

500mm

±53° od vertikály

0,02mm na 500mm

-20°C až 50°C  

 vertikalny inklinometerMerací profil pre vertikálny inklinometervertikalny inklinometer - sondaDetail sondy vertikálneho inklinometravertikalny inklinometer Inklinometer- kompletné meracie zariadenie